SolPaylaşım  
Ana Sayfa  |  Yönetim Paneli  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
OTURUYORSAN KALK; AYAKTAYSAN YÜRÜ; YÜRÜYORSAN KOŞ!
Yurt ve dünya sorunlarına soldan bakan dostlar HOŞGELDİNİZ .Foruma etkin katılım yapabilmeniz için KAYIT olmalısınız.
Yeni Başlık  kilitli
Amacımız           (gösterim sayısı: 4.326)
Yazan Konu içeriği
Üye Profili boşluk
melnur
[ Gelenek ]
Kurucu
Varsayılan Kullanıcı Resmi
Kayıt Tarihi: 02.08.2013
İleti Sayısı: 7.355
Konum: İstanbul
Durum: Forumda Değil
İletişim E-Posta Gönder
| Özel ileti Gönder

11 kere teşekkür etti.
13 kere teşekkür edildi.
Konu Yazan: melnur
Konu Tarihi: 03.08.2013- 02:24


2005 y?l?ndan bu yana internet alan?nda forum,dergi, evrim, marksizm, felsefe ve serbest kürsü gibi etkinliklerde bulunan, ne var ki, kar??la?t??? teknik ve idari zorluklar?n üstesinden gelemiyerek bütün bu faaliyetlere zaman içinde son vermek durumunda kalan YAZIYAZ GRUP daha sonra sadece bir tart??ma forumu olarak varl???n? sürdürmü?, sonras?nda 25 binin üzerinde üye ve 600 binden fazla mesaj say?s?na ula?m??ken çe?itli nedenlerle çökmü? ve ikinci aç?l???yla birlikte bugünlere gelebilmi?tir. Bu süreç içinde edindi?i birikim ve deneyimle önceki i?leyi?inden daha farkl? bir formatla devam etmesinin gereklili?ini görmü? ve bundan böyle en geni? anlam?yla SOL bir forum olarak varl???n? sürdürme karar? alm??t?r.

Bu karara var?l?rken çok dü?ünüldü. Önceki format?m?z her görü?, her dü?ünce, her inanc?n her türlü ele?tirel yakla??m?na ho?görü göstermek üzerine kuruluydu. Böyle bir format her önüne gelenin foruma girebilmesine, belli kurallara uyuldu?unda her türlü yorumu yapabilmesine ve hiçbir k?s?tlamaya u?ramadan en uç hurafeci ba?l?klar?n aç?labilmesine de neden olabilmekteydi. Böyle bir durum görünürde çok renkli bir tart??ma ortam?n?n varl??? gibi görünebilse de, gerçekte, kimliksiz, ki?iliksiz ve hatta niteliksiz bir tart??ma ortam?n?n varl??? anlam?na geliyordu.Y?llar boyu bu durumdan hep rahats?zl?k duyduk, hep yak?nd?k ve ne yaz?k ki, üstesinden de hiç gelemedik. Reel sosyalizmin çözülü?üyle birlikte ideolojik bas?nc?n? daha da artt?ran neo-liberalizmin kitleler üzerinde yaratt??? anti-komünist ko?ullanm??l??? da buna ekleyince rahats?zl???m?z daha da artt?. Forumun en geni? anlam?yla SOL bir platform olma karar?n?n al?nmas? ve kurallar?m?z?n da buna göre düzenlenmesi zorunlulu?u bu gerekçeler nedeniyle oldu.

Bundan böyle yönetici kadrosu sadece solculardan, sosyalistlerden olu?acak, yurt ve dünya sorunlar?na soldan bakan bir anlay?? öne ç?kar?lmaya çal???lacakt?r. De?i?tirece?imiz kurallar?m?zda da görülece?i gibi, bundan böyle, anti-komünist mesajlara, bu türden ezberci yorumlara, marksist ustalara ve devrimci önderlere yönelik a?a??lay?c? yakla??mlara izin verilmeyecektir.

Forumumuz en geni? anlam?yla sol bir platform olma iddias? ta??maktad?r ve hiçbir örgüt ya da partiyle do?rudan bir ili?kisi de bulunmayacakt?r. Yurt ve dünya sorunlar?na soldan bakan tüm dostlar?m?z burada -yasal çerçeveye de özen göstermek ko?uluyla hiçbir k?s?tlamaya u?ramaks?z?n siyasi dü?üncelerini aç?klayabilir, tart??malara kat?labilirler. Bu çerçevede hiçbir ki?i ve siyasi gruba sekter bir tav?r tak?n?lmayacak, hiçbir siyasi görü?e sol bir ezbercilikten öteye geçmeyen d??lay?c? bir üslup yöneltilmeyecek ve bu tür üslupta ?srar edenlere de izin verilmeyecektir.

Bu sorunun üstesinden gelebilmeliyiz. Milliyetçilik ve liberalizm aras?nda s?k??m??l?k ya?ayan bir ülkede i?çi s?n?f? ve emekçi halka hiç bir yarar getirmedi?i ve getirmeyece?i de ortada olan böyle bir yakla??m?n Türkiye Sol Hareketini giderek daha da güçsüz ve etkisiz k?ld???n? görebilmeliyiz. Gerekti?inde en sert ve her türlü siyasi ve ideolojik tart??maya "evet" ama her türlü sol ve sa? sekter üslup ve tav?rlara "hay?r" diyebilmeliyiz. Forumumuzu dönü?türme çabas?n?n alt?nda yatan bir ba?ka önemli etken de bu zorunluluktur. Bu zorunlulu?u yüre?inde ta??yan, Kürt ve Türkü'yle ülke insan?n?n gelece?i konusunda kayg?lar ta??yan her solcu, sosyalist, devrimci, ilerici arkada?lar?m?z?n katk?lar?n? bekliyoruz. . Sol-sosyalist ideolojinin bin bir parçaya bölündü?ü, bu bölünmenin en sert ve sekter bir biçimde sanalda da sürdürüldü?ü ülkemizde, bu sorunun üstesinden gelebilecek bir platformun gereklili?ine inanmaktay?z.

***
Bu y?l?n dokuz nisan'?nda yaz?yaz forum'da böyle yazm??, (http://www.yaziyaz.net/forum/amacimiz/14169-amacimiz.html )yaz?yaz forumun ayn? veri taban? üzerinden SOL bir foruma dönü?türülece?ini duyurmu?tuk. Aradan geçen çok k?sa süre içinde yaz?yaz forumda ba?gösteren teknik s?k?nt?lar, güvenlik aç?klar? ve bu aç?klardan kar??la?t???m?z sald?r?lara önlem alamay???m?z nedeniyle zaman zaman ortaya ç?kan sorunlar ve bu sorunlar?n bir türlü çözümlenemeyi?i, SOL bir forum hedefinin farkl? bir veri taban? üzerinde ve bir profesyonel destekle birlikte yeniden ve s?f?rdan olu?turmam?z gerekti?ini   ortaya ortaya koydu.

SOLpayla??m'?n yaz?yaz forumdan ayr? olarak ortaya ç?k???n?n nedeni budur. Yaz?yaz forum ise bir müddet daha yoluna devam edecek ve san?r?m 2014 may?s ay?nda da yaz? ve yorumlara kapanarak sol payla??m'da bir ar?iv bölümü olarak yerini alacakt?r.

SOL payla??m en geni? anlamda   SOL bir   forum niteli?i ta??yacakt?r. ??çi s?n?f?ndan yana, emperyalizme kar??t, kültürel anlamda ayd?nlanmac?, laik ve bilimden yana ve hiç bir ?ekilde   sosyalizm dü?manl??? yapmayan her türlü   örgüt ve siyasi yap?lara aç?k olacak, bu çerçevede ve kurallar?m?z ölçüsünde her türlü payla??ma   olanak sa?layacak, sol-sa? sekter tutum ve davran??lardan uzak her türlü tart??maya alan açacak bir platform olma özelli?i ta??yacakt?r. Bir daha yineleyeceksek sol-sosyalist ideolojinin binbir parçaya bölündü?ü, bu bölünmenin en sert ve en gereksiz bir biçimde sanalda da sürdürüldü?ü ülkemizde bu sorunun üstesinden gelebilecek bir platformun gereklili?ine inanmaktay?z.

Katk? verecek tüm dostlar?m?zla birlikte umar?m bu sorunun üstesinden gelebiliriz.
Bu ileti en son MasteR06 tarafından 06.02.2019- 22:32 tarihinde, toplamda 2 kez değiştirilmiştir.
Yeni Başlık  kilitliForum Ana Sayfası

 


 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.
Konuyu Sosyal Ortamda Paylas
Benzer konular
Başlık Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Benzer konu yok
Etiketler   Amacımız
SOL PAYLAŞIM
Yasal Uyarı
Sitemiz Bir Paylasim Forum sitesidir Bu nedenle yazı, resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir. Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir. Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazı ve materyalleri 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır.
Bildirimlerinizi info@solpaylasim.com adresine yollayabilirsiniz.
Forum Mobil RSS